අන්තර්ජාතික සීනි සංවිධානයේ අසූ හත් වැනි සාමාජිකයා ලෙස ශ්‍රී ලංකාව එක් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන පෙලේ සීනි ආනයන කරුවෙකි.

වසරකට සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 605000ක් ආනයනය කරයි.

ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සුදු සීනිය.

2012 දී ශ්‍රී ලංකාව සුදු සීනි අපනයනයෙන් ලොව හය වැනි අපනයන කරුවා විය.