(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

ජනවාරි 1 වැනිදා සිට අප්‍රේල් 3 වැනිදා දක්වා කාලය තුළදී ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 3.0කින් අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්තා කරයි.
 

එපමණක් නොව මේ සතියේදී රුපියල මෙතෙක් වාර්තා කළ පහළම අගය වාර්තා කළේය. 
 
තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වෙමින් ඩොලරයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් 25 වැනිදා රුපියලේ අගය 159.04ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.  

ඉහත සඳහන් කළ කාලයේදී ස්ටලිං පවුමකට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 6.4කින් ද, යූරෝවකට සාපේක්ෂව සියයට 4.4කින් ද ජපාන යෙන් එකකට සාපේක්ෂාව සියයට 6.1කින් ද අවප්‍රමාණය වූ අතර අසල්වැසි ඉන්දියාවේ රුපියලට සාපේක්ෂව මෙරට රුපියල සියයට 1.1කින් අවප්‍රමාණය වී තිබේ. 
 
පසුගිය වසරේදී රුපියල සියයට 2.5කින් සහ 2016 වසරේදී රුපියල සියයට 3.9කින් අවප්‍රමාණය වුණු බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු දත්ත වාර්තා සඳහන් කරයි.