උද්ධමනය, පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ පැවති සියයට 4.2 සිට මාර්තු මාසයේ දී සියයට 5.1 දක්වා ඉහළ ගියේය.

මේ අතර, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවති සියයට 6.9 සිට පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී සියයට 8.8 දක්වා ඉහළ ගිය අතර ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ පැවති සියයට 1.9 සිට මාර්තු මාසයේ දී සියයට 2.0 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගියේය.

වාර්ෂික සාමාන්‍ය පදනම මත මනිනු ලබන ජා.පා.මි. දර්ශකයෙහි වෙනස පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ පැවති සියයට 5.5සිට මාර්තු මාසයේ දී සියයට 5.3 දක්වා පහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී ජා.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සියයට -0.48ක් ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර, ආහාර කාණ්ඩයෙහි අයිතමවල මිල ගණන්වල සිදු වූ පහළ යෑම මේ සඳහා හේතු වී තිබේ. තවද, මාර්තු මාසයේ දී ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩවල මාසික වෙනස්වීම් පිළිවෙළින්, සියයට -0.63ක් සහ සියයට 0.16ක් ලෙස වාර්තා වී ඇත. ඒ අනුව පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී ආහාර කාණ්ඩයේ, ප්‍රධාන වශයෙන් එළවළු, අමු මිරිස් සහ රතු ලූනු මිල ගණන්වල පහළ යෑමක් දක්නට ලැබුණි. මේ අතර, ප්‍රධාන වශයෙන්, ආපනශාලා සහ හෝටල් උප කාණ්ඩයේ මිල ගණන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි අයිතමවල මිල ගණන්වල ඉහළ යෑමක් පසුගිය මාර්තු මාසයේ දී වාර්තා වී තිබේ.

වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවති සියයට 4.1 සිට මාර්තු මාසයේ දී සියයට 4.3 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය පෙබරවාරි මාසයේ දී පැවති සියයට 4.2 සිට මාර්තු මාසයේ දී සියයට 4.3 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.