චීනයේ චයිනා ඩිවොලොප්මන්ට් බැංකුව හා › ලංකා රජය අතර ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමක් අනුව නියමිත රුපියල් කෝටි 6460ක ණය මගින් › ලංකාවේ මහා මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමේ දෙවැනි අදියර ඇරැඹීය. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කැරුණු යෝජනාවක් අනුව මෙවර සංවර්ධන කටයුතු පැවරෙනු ඇත්තේ ඇමැති මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පත් කළ කමිටුවක් ආධාරයෙන් තෝරා ගන්නා ලද ගන්නා දේහීය සමාගම් දෙකකටය. ඒ අනුව දකුණේ මහා මාර්ග සංවර්ධනය කන්සල්ටිං ඉන්ජිනියර්ස් ඇන්ඩ් ආර්කිටෙක්ට්ස් (පෞද්ගලික) සමාගමටද උතුරේ මහා මාර්ග සංවර්ධනය —රිසෝර්සස් ඩිවෙලොප්මන්ට් කොන්සල්ටන්ට්ස්˜ (පෞද්ගලික) සමාගමට ද පවරා දීමට නියමිතය.