ඩයලොග්  Blaster ප්ලෑන් අතරට පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට ඕනෑම ජාලයකට ඇමතුම් සහSMS ඇතුලත් වන තවත් සුවිශේෂී ප්ලෑන් එකක් හඳුන්වාදීමට ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී සමාගම කටයුතු කර ඇත. මෙම නවතම zTriple Blaster’  ප්ලෑන් එක ඔස්සේ පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට මාසෙටම රු.498/- කට (බදු ඇතුලත්ව) ඕනෑම දේශීය ජාලයකට විනාඩි 1000 ක ඇමතුම් සහ SMS 1000 ක් සමගින් Anytime Data 1'5GB හිමිවන බව එම සමාගම කියයි.

මෙම නව Triple Blaster  ප්ලෑන් එක සක්‍රීය කරගැනීම මගින් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයෙක්ට දින 30 කට wjYH Calls" SMS iy Data  යන සියල්ල එකම ප්ලෑන් එකක් හරහා ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ. නවDialog Triple Blaster  ප්ලෑන් එක රු. 498ක් රීලෝඩ් කිරීම මගින් හෝ MyDialog App  එක හරහා activate කරගත හැක.

නවතම  Triple Blaster 498  498 ප්ලෑන් එකට අමතරව ඩයලොග් සම්බන්ධතාවයන් අතර ඇමතීම සඳහා ඇමතුම් SMS iy Anytime Data  සහිත Triple Blaster රු. 345 ප්ලෑන් එකක් මීට පෙරද හඳුන්වා දී තිබෙන අතර පාරිභෝගිකයන්ට මෙම ප්ලෑන්ස් දෙක අතරින් තම අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙනම ප්ලෑන් එක තෝරාගැනීමේ  අවස්ථාව මෙමගින් හිමි වේ.