ජලකර වායුව (හයිඩ‍්‍රජන්) ශී‍්‍ර ලංකාවේ ප‍්‍රයෝජනයට ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ වූ වැඩ සටහනක් පසුගියදා පැවැත්විණි. ඒ සදහා මූලිකත්වය ගෙන කි‍්‍රයා කෙළේ ශී‍්‍ර ලංකා සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලය හා එක්සත් ජාතීන්ගේ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සදහා වන සංවිධානයයි. මූලික පියවරක් ලෙස හයිඩ‍්‍රජන් බලශක්තියෙන් පණ ගැන්වෙන තී‍්‍ර රෝද රථ ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංචාරක ආකර්ෂණයන් ඇති ස්ථානයන්හි ධාවනයට යෙදවීමට ඇති හැකියාව මෙහිදී සළකා බැලිණ.මෙවන් ව්‍යාපෟතියක් දැනට ඉන්දියාවේද කි‍්‍රයාත්මක වේ. කාර්යක්ෂමතාව හා පිරිමැසුම් දායක බව අතින් හයිඩ‍්‍රජන් අන් බලශක්තිවලට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින අකාරය ද සාකච්ඡවට බඳුන් විය.