ඇපල් සමාගමේ අළුත්ම සාමාජිකයෝ දෙදෙනා වන අයි ෆොන් 6 සහ අයි ෆෝන් 6+ පසුගියදා එලිදක්වනු ලැබුහ.

ඇපල් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී  ටින් කුක් මහතා ඉතා සරළ ඇඳුමකින් සැරසී එම උත්සවයට සහභාගී වු අතර ඔහු ඔවුන්ගේ අළුත්ම සාමාජිකයින් ගැන තොරතුරු හරි අපුරුවට ඉදිරිපත්  කළේය.