චිත්‍රා බොතේජු පදනම පස් වැනි වතාවටත් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් බන්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී කාන්තාවනට නොමිලයේ ඇස් කණ්නාඩි පිරි නැමීය.