අධික චින්ත පීඩා ආදියට හේතු යෙදේ. නැතිවූ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් වෙහෙසීමට සිදුවන දිනයකි. ලිපි ලේඛන සම්බන්ධ කටයුතුවලින් වැඩි ආදායම් හිමි වේ. සන්ධ්‍යා කාලය නිවසින් බැහැරව ගෙවේ.