නව නිවාස ඉදිකිරීම් ගෙවැදීම් ආදී කටයුතුවල නිරතවූවන්ට සුබ දිනයකි. කල් ගතවෙමින් පැවැති විවාහ යෝජනාවක් ස්ථිර වේ. තමා සතු කුඩා නිවසක් කුලියට දීමට හැකියාව ලැබේ. නුහුරු නුපුරුදු පළාත්වල සංචාරය  කිරීමට අවස්ථා සැලසේ.