වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කටයුතුවලින් වැඩි ලාබ ප්‍රයෝජන හිමිවේ. පොත්පත් හා ලිපිලේඛන කටයුතුවල නිරතවූවන්ට කාර්ය බහුල වේ. සන්ධ්‍යා කාලය ආගමික කටයුතු ආදිය සඳහා වෙන්වේ. ලැබීම් අතින් සතුටුදායක දිනයකි.