ඉවත දමන දෙය ආශ්‍රයෙන් ආදායම් මාර්ග සලසා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. තරගකාරී කටයුතුවල නිරතවූවන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටුවේ. තම වාහනයෙන් දුර බැහැර ගමන් යෙදේ. නව මිතුරු සබඳතා ඇතිවේ.