කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලින් වැඩි ලාබ ප්‍රයෝජන සැලසේ. පොත්පත් ආදිය සඳහා වැයවීම් ඉහළ යයි. උසස් පිරිස ඇසුරට ලැබෙන අතර තම බලාපොරොත්තු ඉටුවනු ඇත.