ක්ෂණික තීරණ මත අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවීමට ඉඩ ඇත. අලුතෙන් පටන්ගන්නා කටයුත්තක් සඳහා වෙහෙසීමට සිදුවේ. බලාපොරොත්තු විදේශ ගමනක් යෙදේ. තැන්පත් ධනය වැයවේ.