දුෂණ වංචා නැවැත්වීමට නීති සකස් කරන්නැයි ඉන්දීය රජයට බලකරමින් ගාන්ධි අනුගාමික අන්නා හසරේ ඊයේ (29) නවදිල්ලි අගනුවරදී යළිත් වරක් උපවාසයක් ආරම්භ කළේය.