ගැහැනුන්ගේ හා පිරිමින්ගේ අධ්‍යාපන හැකියාව එක හා සසමාන බවත් යමක් මතකයේ තබාගනිමින් එය මෙනෙහි කිරීමේ ශක්තියෙන් ගැහැනුන් පිරිමින් අභිබවා සිටින බවත් පර්යේෂණයකින් තහවුරු වී ඇත.

රටවල් 13ක වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවූ ගැහැනු පිරිමි 31,000ට වැඩි පිරිසක් සහභාගී කැර ගිනිමින් කරන ලද පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵල පදනම් කරගනිමින් ඔවුහු මේ බව දක්වා සිටිති. පර්යේෂණය සිදුකැර ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ව්‍යවහාරික පද්ධති විශ්ලේෂකයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ආයතනයයි.

ඔවුන් මොළයේ ශක්තිය මැනීම සඳහා පර්යේෂණ තුනක් සිදුකැර ඇත. ඒ සඳහා පැටලිලි සහිත ගණිතමය ගැටළු පහක් ලබාදෙන ලදී. දෙවැනුව බුද්ධි පරීක්ෂණය මැනීමට එකවර වචන 10ක් මතකයට නැගීමට සලස්වයි. වාග් හැකියාව මැනීම තෙවැනි පරීක්ෂණයයි. එය සිදුකැර ඇත්තේ මිනිත්තුවක කාලයක දී විවිධ වර්ගයේ සතුන්ගේ නම් මතකයට නගා කීමෙනි.

පර්යේෂකයන් පවසන්නේ තමන්ට ලැබී ඇති දත්ත අනුව අධ්‍යාපන හැකියාව ගැහැනු පිරිමි කියා වෙනසක් නොමැති බවත්, මතකය මෙනෙහි කිරීමේ හැකියාවෙන් ගැහැණු ඉදිරියෙන් සිටින බවත්ය. එසේ වුව ද  සෑම රටකම සෑම වයසකදී ම පුරුෂයන්ගේ ගණිතමය හැකියාව කාන්තාවන්ට වඩා ඉහළ මට්ටමක ඇති බවත් පර්යේෂකයයෝ කියති. 

1406592024617_wps_1_A_phrenological_map_of_th 1406592046076_wps_2_Visual_of_a_Man_s_Brain