ග්‍රීස්ම සෘතුවේ දී සත්ත්වෝද්‍යාන සේවකයින් මුහුණ දෙන බරපතල ගැටළුවකට දැන් අයිස් ලොලී පිහිට කරගෙන ඇත. සතුන්  අධික රස්නයෙන් ගලවා ගැනීමට අයිස් ලොලී උපකාරීවන බව මේ සේවකයෝ කියති. බ්‍රිතාන්‍යෙය් වර්වික්ෂයර් හි ට්වයික්‍රෝස් සත්ත්වෝද්‍යානයේ සේවකයන් පවසන්නේ අයිස් ලොලි වලට වැඩිම කැමැත්තක් දක්වන්නේ අලින් බවයි.

ඒ ඒ සතුන් ප්‍රියකරන හා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආහාරවර්ග අයිස් සමග මුසු කැර ලබාදීම මේ අයිස් ලොලි ක්‍රමයයි.

උද්‍යාන සේවකයින් පවසන්නේ අධික රශ්මිය හේතුවෙන් සතුන් විජලනය වීම වළක්වාගැනීමට විශාල ප්‍රයත්නයක් දැරීමට සිදුව ඇති බවයි. උෂ්ණ කලාපික රටවලින් පැමිණෙන සතුන්ට පවා මේ තත්ත්වයෙන් ගැලවීමට නොහැකි වී ඇතැයි ඔවුහු කියති. විශේෂයෙන් අලින් ඇතුළු සතුන්ට අයිස් ලොලි ලබා දීමෙන් විජලන තත්ත්වය වළක්වාගැනීමට හැකිවී ඇති බැවින් දැන් ට්වයික්‍රෝස් සත්ත්වෝද්‍යානයේ අයිස් ලොලි වඩාත් ජනප්‍රිය වී ඇත.

Ice lolli (1) Ice lolli (2) Ice lolli (3) Ice lolli (5)