විකිලීක්ස්  සහ ජුලියන් ඇසෙන්ජ්..... 2006 විකිලීක්ස්  වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කෙරුණි......