බ්‍රිතාන්‍යයේ මහමෙව්නා භාවනා අසපු සියල්ලගේම දෙසැම්බර් 31 වැනි දා සර්වරාත්‍රික පින්කම් මාලාවක් සංවිධානය කර තිබුණි.

මේ පින්කම් අතරට සිරි ගෞතම මුනි සිරිපා වන්දනා, සිරි ගෞතම ධාතු වන්දනා, ස්වර්ණමාලි මහා සෑ වන්දනා, අසිරිමත් සත්බුදු වන්දනා, පාලි සහ සිංහල පිරිත් සජ්ජායනා, ධර්ම දේශනා, ධර්ම සාකච්ජා සහ මහා සංඝරත්නය උදෙසා පිරිනැමුණ හීල් දානමය පින්කම් ද ඇතුළත්ව තිබුණි.

දැනට බ්‍රිතාන්‍යයේ මහමෙව්නා භාවනා අසපු 5ක් විවෘතව ඇත. තුන්යම් රාත්‍රිය පුරාවටම පැවැත්වුණ පින්කම් සඳහා විශාල සැදැහැවතුන් පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ. මහමෙව්නාවාසි මහා සංඝරත්නය පින්කම් මෙහෙයවනු ලැබීය. 

Mahamevnawa-1[1] Mahamevnawa-1-2[1] Mahamevnawa-5[1] Mahamevnawa-5-2[1] Mahamevnawa-6[1] Mahamevnawa-8[1]