ඉතාලි ජාතික ක්‍රිස්ටිනා ෂෙනාතො (42) බිහිසුණු මොරුන් සොයා ගොස් උන් අතර ගෑවසීමට මහත් රුචිකත්වයක් දක්වන්නිය.

පසුගියදා ඈය තවත් කිමිදුම් කණ්ඩායම් සමග මුහුදේ සැරි සරන අතර තුර බිලි කටුවක් සිරවි වෙදනාවෙන් සිටි මෝරකු එයින් ගලවා ගත්තාය. තවත් මොරුන් රංචුවක් මැද සිටි මෝරාගේ කටට ඇගේ අත දමා බිලි කටුව පිටතට ගැනිමට ඇයට හැකි විය.