ඇලස්කාවේ ටොර්ඩ්‍රිලෝ කදු වැටියේ වූ කපොල්ලක් අතරින් ඇමරිකාවේ කෝඩි ටවුන්සෙන්ඩ් ලිස්සා ගියේ බලාසිටියවුන්ගේ ඇඟලොමුදැහැ ගන්වමිනි.

කිසිදු ආරක්ෂක උපකරණයක් නොපැළැද තම හිම පුවරුව නැගුණු ඔහු කපොල්ල අතරින් ලිස්සා ගොස් පහළට පැමිණියේය.ඉතා උස්වූ කපොල්ල තරණය කිරීමට ඔහුට ගතවූයේ තත්ත්පර 30 ක් පමණි.

කපොල්ල අඩි 5 ක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු විය.හදිසියේවත් කෝඩිගේ ගමන්මග සුලූවෙන්හෝ වෙනස්වුනේ නම් ඔහුට අත්විය හැකිව තිබුණේ මරණයයි.

කෝඩිගේ මේ හපන්කම ඔහුගේ නම වාර්තා පොත් වලට එකතු කර තිබේ.

23F3F77D00000578-2869166-image-a-36_1418249046567 23F4085700000578-2869166-image-m-47_1418250258413