භූතාන රජු ජිග්මේ කෙසර් නම්ග්යේල් වංග්චුක්ගේ රාජකීය විවාහ මංගල උත්සවය ඊයේ (13) පුනාකාහි සොන් ආරාමයේදී චාරිත‍්‍රාණුකූව පැවැත්විණි. 31 හැවිරිදි භූතාන රජුගේ මනාලිය වූයේ ජෙට්සුන් පෙමා රැජිනය.