පේරු රටේ ලීමා නුවර සංචාරක තරුණියන් පස් දෙනකු ගමන් කළ උණුසුම් වායු බැලූනයක් පෙරේදා (29) සුළඟට ගසා ගෙන ගොස් මුහුදට කඩා වැටුණු අතර, මුහුදේ පාවෙමින් සිටි එම තරුණියන් පස් දෙනා බේරා ගත්තේ පැය අටකට පසුවය.
සැඬ සුළඟට හසුවුණු බැලූනය ලීමා නුවර සිට සැතපුම් 60 ක් ඈතට ගසා ගෙන ගොස් මුහුදට වැටී තිබුණි.