දකුණු ඇමෙරිකාවේ චිලී දේශයේ පෙරේදා (25) රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 7.2 ක් සටහන් කළ භූමි කම්පාවකින් කැළැඹී ගියේය. භූමි කම්පාව හටගත්තේ ටැල්කා නගරයට සැතැපුම් 6.2 ක් ගැඹුරිනි. භූමි කම්පාවෙන් ජීවිත හෝ දේපොළ හානි කිසිවක් සිදු නොවුණු බව වාර්තා වේ.