සැම්සුන් ආයතනය නෝට් 07 දුරකථන මාදිලිය නිපදවීම තාවකාලිකව නැවැත්වූ බව වාර්තා වෙයි. සැම්සුන් නෝට් 07 දුරකථනයේ බැටරියේ දෝෂයක් නිසා පුපුරා යාමට ලක් වූ අතර එම වර්ගයේ සියලුම දුරකථන භාවිතයෙන් ඉවත් කොට නැවත එම ආයතනය වෙත ලබා දී නව දුරකථනයක් ලබා ගන්නා ලෙස දැනුම් දී තිබිණි.නමුත් ඉන්පසු නිෂ්පාදනය කෙරූ දුරකථන ද දෝෂ සහිත වු නිසා ඇමෙරිකා පාරිභෝගික අධිකාරිය සමග සාකච්ඡා කොට මෙම තීරණය ගත් බව එම ආයතනය කියයි.ඇමෙරිකාවේ බොහෝ අලෙවි සමාගම් මෙම දුරකථනය අලෙවි කිරීම,හුවමාරු කිරීම සම්පුර්ණයෙන් අත්හිටුවා තිබේ.