චිලී රටේ වාර්ෂික ‘‘තක්කාලි සංග්‍රාමය‘‘පසුගියදා පැවැත්විණි.

7000 ක් පමණ දෙනා එක්ව සිටි අතර තක්කාලි වලින් එකිනෙකාට පහරදී ගැනීම ජයටම සිදුවිය.‘‘සංග්‍රාමය‘‘වූ තක්කාලි  ටොන් 40 කින් ඔවුහු ගහගත්හ.

මේ තක්කාලි සැපයෙන්නේ නොමිලයේය.මෙසේ වසරක් පාසා නොමිලයේ තක්කාලි සපයන චිලීයේ  තක්කාලි වෙළදුන් මෙවන් උත්සව ආධාරයෙන් තමනට නව ආයෝජන අවස්ථා මතු කර ගනිති.

මීට හා සමාන උත්සවයන් ස්පාඤ්ඤය ඇමරිකාව හා කොස්ටාරිකා බිද ඇත.