ණය අර්බුදයෙන් මිදීමට අන්තර්ජාතික ණයහිමියන් සමඟ සාධාරණ ණය ගිවිසුමකට එළැඹීමට නොහැකි වුවහොත් ග්‍රීසියට යුරෝපා සංගමයෙන් හා යුරෝපා කලාපයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවනු ඇතැයි එරට මහ බැංකුව අද (17) අනතුරු ඇඟවූයේය.

ණයහිමියන් සමඟ ගිවිසුමකට එළැඹීමට නොහැකි වුවහොත් එය දැඩි අර්බුදයක ආරම්භය වනු ඇති බවත් ප්‍රතිඵල වශයෙන් යුරෝපා කලාපයෙන් මෙන්ම යුරෝපා සංගමයෙන් ද ඉවත් වීමට සිදුවනු ඇති බවත් ග්‍රීක මහ බැංකුව අනතුරු අඟවා ඇත.

ග්‍රීසිය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට, යුරෝපා සංගමයට හා යුරෝපා මහ බැංකුවට වී ඇති ණය ප්‍රමාණයෙන් යූරෝ බිලියන 7.2 ණය මුදල ආපාදා අරමුදල් ලෙස කපාහැරීම පිළිබඳව ග්‍රීක බලධාරීන් හා ජාත්‍යන්තර ණයහිමියන් අතර සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබිණි.

ග්‍රීසිය මේ මස අගදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යුරෝ බිලියන 1.6ක මුදලක් ගෙවීමට නියමිතව තිබූ අතර යුරෝපා මහ බැංකුවට ජූලි හා අගෝස්තු මාසවලදී යූරෝ බිලියන 6.7ක ගෙවීමට නියමිතව තිබිණි. කෙසේ නමුත් මෙතරම් ණය මුදලක් ගෙවීමට තරම් හැකියාවක් ග්‍රීක රජයට නැතැයි එරට බලධාරීහූ පැවසූහ.

ඇතැන්ස්හිදීය (ඒ.එෆ්.පී)