මහා වර්ෂාවක් අතරතුරදී චීනයේ ෂීජාසුවාන්ග් දුම්රියපොළේ නතරව සිටි මගීන්ටද හොද හැටි නා ගැනීමට හැකිවිය.

වර්ෂාව ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙද්දී දුම්රියපොළේ වහලයෙන් ජලය වහනය වන්නට ගත්තේ දිය ඇළි සේය.සුළු වේලාවකින් මුළු දුම්රියපොළෙම තටාකයක් සේ දිස්විය.

මෙනිසා දුම්රියය ධාවනය තාවකාලිකව අවලංගු කිරීමටද බළධාරීන්ට සිදුවුනි.

දුම්රියපළේ වහලයේ අලූත් ආරට සාදා තිබූ ජනේල කිහිපයක් වසා දැමිීමට අමතකව තිබීම දුම්රියපොළේ ඇතුලේ දිය ඇළි ඇතිවීමට හේතුව බවයි.

1409316972927_wps_72_Mandatory_Credit_Photo_by 1409317256707_wps_78_The_roof_of_a_Sydney_Oper 1409316856405_wps_69_Mandatory_Credit_Photo_by