චීන ගොවියෙක් ට අපුරු  අත්දැකීමකට මුහුණ  පෑමට සිදුවිය. වයස අවුරුදු  62 වු චන් ලායි කුඹුරට ගොස් නැවත නිවස බලා එන අතරතුර මීටර් නවයක් (අඩි30) ගැඹුරු  මඩ වළකට වැටුණේය.

ඔහුගේ තරබාරුකම නිසා  ඉක්මනින් මඩ වලින් වැසී ගියේය.පැය හතරක් මඩත් සමඟ සටන් කළ ලායි කෑගසමින් ගම්මුන්ගේ සහය පැතීය. අවසානයේ ගම්මු පැමිණ ලායි බේරා ගත්තේය.