හීලියම් පිරවූ බැලූන යොදාගෙන අන්තර්ජාල සේවා ව්‍යාප්ත කිරීමේ තාක්ෂණයක් හදුන්වාදීමට ගූගල් සමාගම පර්යේෂණ කරමින් සිටී.

බැලූනවල රදවන සම්පේ‍්‍රෂක ආධාරයෙන් ලෝකයේ අතිදුෂ්කර ප‍්‍රදේශවලට පවා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම මේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.සම්පේ‍්‍රෂකය සවිකරන ලද බැලූනය ඉහළ අහසට යවනු ලැබේ.පොළවේ ඇති තරංග ජනක හා එම සම්පේ‍්‍රෂකය රැහැන් රහිතව සම්බන්ධ වේ.අනතුරුව සම්පේ‍්‍රෂකය කි‍්‍රයාත්මක කළ විට එයින් විශාල ප‍්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි පොළවෙන් ලබා ගන්නා තරංග සම්පේ‍්‍රෂණය කරයි.

අන්තර්ජාල සේවා ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වන්නෙක් වේ නම් සිදුකළ යුත්තේ මේ බැලූන සම්පේ‍්‍රෂකයෙන් නිකුත් වන තරංග ග‍්‍රහණය කර ගත හැකි අනාවරකයක් සිය නිවසේ වහලයේ සවිකර ගැනීමයි.එවිට සිත්සේ අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි පර්යේෂකයන් පවසයි.මේ බැලූන ගුවන්ගත කළ පසු පොළව හා කිසිදු අයුරකින් සම්බන්ධ නොවේ.එනිසා බැලූන නිදහසේ අහසේ පාවේ.බැලූනයෙන් බැලූනයටත් තරංග සම්පේ‍්‍රෂණය වන බැවින් අතිවිශාල ප‍්‍රදේශයක් එකවර ආවරණය කිරීමේ හැකියාව මේ තාක්ෂණයට තිබේ.

‘‘බැලූන අන්තර්ජාල සේවය‘‘ තවමත් පවතින්නේ පර්යේෂණ මට්ටමේය.මේ දිනවල අත්හදා බැලීමේ පියවරක් නවසීලන්තයේ කදුකර පළාත් වල කි‍්‍රයාත්මකය.

සාර්ථක වුවහොත් අන්තර්ජාල සේවා සැපැයීමට දුරකථන රැහැන්,ප‍්‍රකාශ තන්තු රැහැන් ඇදීම සදහා වැයකළ යුතු වන අති විශාල මුදල ඉතිරිකර ගත හැකි වනු ඇතැයි ගූගල් සමාගමේ අදහසයි.

තවද රැහැන් එළීම තබා ළගාවීම පවා දුෂ්කර ප‍්‍රදේශවල ජීවත් වන පුද්ගලයන්ටත් අන්තර්ජාලයෙන් ලෝකයා හා සම්බන්ධ වීමට අවකාශ ලැබෙනු ඇත.