දකුණු ප්‍රංශයේ ග්‍රෝටේ චවුට් හි පැරණි ගුහා චිත්‍ර සඳහා යුනෙස්කෝ සංවිධානය ලෝක උරුම තත්ත්වය ලබා ඇත. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ ලොව පැරණිතම ගුහා චිත්‍ර ලෙස සළකන මේ චිත්‍ර අදින් වසර 36000 ට වඩා පැරණි බව සැළකේ. එහි එවැනි චිත්‍ර සටහන් 1000 ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇත.

යුනෙස්කෝව සඳහන් කරන්නේ මේ චිත්‍ර පැරණි මානවයාගේ ගත ලක්ෂණ හොඳින් පෙන්වාදෙන නිර්මාණ වයි. වර්ග මීටර 8500 ක ප්‍රෙද්ශයක පැතිර පවතින මේ චිත්‍ර පිහිටි ගල් ගුහාව පොළාව යටින් මීටර 25ක් මණ දුරක් ගමන් කරයි.

මේ ලෙන් සිතුවම් මෙතෙක් ප්‍රංශයේ ආරක්ෂිත උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කැර තිබිණි. මේ ලෙනට යාම සංචාරකයන්ට සීමා කැර ඇත. වසරකට එහි යාමට අවසර ඇත්තේ පර්යේෂකයන් 200ක් පමන සුළු පිරිසකට පමණි.

මේ සිතුවම් අතර මිනිස් අත් මැමත්, කැලෑ බළලුන්, රයිනෝ, බයිසන් ගවයා, වග වලසුන් වැනි සතුන්ගේ රූ සටහන් රැසක් දක්නට ලැබෙයි. පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ මේ ගුහාවල ස්ථිරව මිනිසුන් පදිංචිව සිටින්නට නැති බවයි.