ද්වී පාර්ශ්වික වෙළෙඳ ගනුදෙනු ශක්තිමත් කර ගනිමින්, දෙරට අතර ඇයිහොඳයිකම් ශක්තිමත් කර ගැනීමට ඉන්දියාවත් පාකිස්තානයත් සූදානම් වේ. නව වෙළෙඳ ගනුදෙනු කිහිපයකට ද මේ වසර අවසානයේදී ඉන්දියාවත් පාකිස්තානයත් අත්සන් කිරීමට නියමිතය. ඊට අමතරව දේශසීමා හරහා සෘජුව වෙළෙඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීම ගැන ද දෙරටේ බලධාරීන්ගේ අවධානයට යොමුවී ඇතැයි ද වාර්තා වේ. මේ වනවිට ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයන් ඔවුන්ගේ බඩුබාහිරාදිය පාකිස්තානයට යවන්නේ ඩුබායි හරහාය.