ඉන්දියාව අභ්‍යාවාකශගත කළ 'මංගලන්' යානය ලබන ඉදිරි පැය 48ක කාලයේ දී අඟහරු ග්‍රහයා වෙත ළඟාවීමට නියමිතය. 2013 නොවැම්බර් මාසයේ දී අභ්‍යාවකාශ ගත කරන ලද මේ යානය අඟහරු කක්ෂයට ඇතුළු වූ පසු ඇමෙරිකාව විසින් අඟහරුවෙත යවන ලද මාවන් යානය සමඟ පරීක්ෂණකටයුතුවල නිරතවනු ඇත. මාවෙන් යානයත් නොවැම්බර් මස 24 වැනි දිනට පෙර අඟහරු කක්ෂයට ඇතුළුවනු ඇත.

1998 වර්ෂයේ දී ජපානය අඟහරු වෙත යානයක් යැවූව ද එහි ඉන්ධන ගැටළුවක් හේතුවෙන් යානය මගදී විනාශ වී ගියේය. ඒ අනුව ඉන්දියාව අඟහරු ජයගත් ප්‍රථම ආසියාතික රට බවට පත්වේ.