ජනප‍්‍රිය පාසලකට ඇතුළුවීමේ කඩඉම පසු කිරීමට වසරක් පාසා ලක්ෂ තුනක් පමණ සිසුහු මේ විභාගයට පෙනී සිටිතියි.