පුත්තලමේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 50 - 55 අතර  බව තේරීම් බාර නිලධාරී ක්‍රිංස්ලි ප්‍රනාන්දු මහතා කියයි.