සැප්තැම්බර් මස 08 දිනට යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර සාක්ෂරතා දිනය වෙනුවෙන් නිපදවන ලද වැඩසටහනකි.