කුරුණෑගල-හලාවත මාර්ගයේ හෙට්ටිපොළ නගරය ආසන්න කඳුරුගසක් පාර හරහා කඩා වැටුණේය. ගසට යටවීමට ගිය ගැමියෙක් අනූ නවයෙන් දිවි බේරා ගත්තේය.