කටු ඉඹුල ඇත්තේ අපායේ යැයි කියයි. මේ මිහිමත ඇති කටු ඉඹුලයි.