අම්පාර විද්‍යානන්ද මහා පිරිවෙනේ පැවැති සති පිරිත අවසානයේ දේවදූතයෝ පෙරහරින් වැඩම කර වූහ. දොරකඩ අස්නද කියැවීය.