(දයාසීලි ලියනගේ)  
රජය ඉදිරිපත් කරනු ලබන ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයේ රටට අහිතකර බොහොමයක් ස්ථාන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට වෙන් වෙන් වශයෙන් කමිටු පත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර ඇත.  

මෙම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වා අැත.  


එහිදී ජනතාව දැනුවත් කිරීම, ස්වාමීන්වහන්සේ දැනුවත් කිරීම, රණවිරුවන් දැනුවත් කිරීම සිසුන් දැනුවත් කිරීම ආදී වශයෙන් වෙන් වෙන්ව කමිටු පත් කිරීමට තීරණය කරනු ලැබූ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ සිසිර ජයකොඩි මහතා කීය.  


මෙම ව්‍යවස්ථාව මගින් ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයක් බිහිකර, ඒවාට පූර්ණ බලතල දීමට සූදානම් වෙන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.  


සයිටම් වැනි ආයතන පිහිටුවීමට හැකිවන පරිදි ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිවලට එළැඹීමේ තීන්දු තීරණ ගැනීමට ප්‍රාන්ත රාජ්‍යයන්ට හැකිවෙන බව ද ඒ මහතා කීය.