(දයාසීලි ලියනගේ) 

සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් පුනර්ජනනීය විදුලිය ව්‍යාපෘති 780 ක් හඳුන්වා දී ඇතත් විදුලිය බල මණ්ඩලය ඒ කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කර නැති බව අනාවරණය වී ඇත. 

වර්ෂ 2018 දී මෙම ව්‍යාපෘති 700 ක් හා 2019 දී ව්‍යාපෘති 80 ක් සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මගින් හඳුන්වා දී ඇති බව ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කළ සොයා බැලීමකදී අනාවරණය වී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිවලට අනුමැතිය ලබා දී තිබුණා නම් මෙගාවොට් 1000 කට අධික විදුලිය ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබූ බව ද අනාවරණය වේ. 
 වර්ෂ 2050 වෙන විට රටේ සමස්ථ විදුලිය බල නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 100 ක්ම පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් ලබා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කළ ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගන්නා බව ද ප්‍රකාශ කළේය.