(දයාසීලි ලියනගේ)  

නව පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක ධුරයට චමල් රාජපක්ෂ මහතා පත්වෙනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.   

සභානායක තනතුරට දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ද, ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායත තනතුරට ජෝන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ද පන්වනු ඇතැයි වාර්තා වේ.  
විපක්ෂ සංවිධායක ධුරයට ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පත්වනු ඇතැයි ද විශ්වාස කටයුතු දේශපාලන ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.