එ්කාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පතමින්....

එ්කාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පතමින්....

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති වශයෙන් දිවුරුම්දීමෙන් පසු ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබාගත් අතර ගල්බොඩ ඥාණසාර හිමියන් එහිදී ආගමික කටයුතු ඉටුකරන ලදී.

 

 

 

ඡායාරූප : චන්දන පෙරේරා