වසර 40කට පසු ලොව විශාලම කාන්තාරය වන සහරා කාන්තාරයට හිම පතනයක් සිදු වී ඇති බව විදේශිය ඡායාරූප ශිල්පි කරීම්ගේ කැමරාවේ සටහන් විය.

උතුරු අප්‍රිකාවේ පිහිටා ඇති සහරා කාන්තාරය වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 9 ක්  පුරා පැතිරි ඇත.

150232_1 150232_2 150232_3 150232_4