කොළඹ කොටුව මැලිබන් වීදියේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක  ඉහළ මාලයේ අද (24) පස්වරුවේ ඇති වූ ගින්කින් සෙල්ලම් බඩු කඩයකට අලාභ හානි සිදු විය. කොළඹ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය ගින්න නිවා දැමීය.​​
 
ඡායාරූප ඉෂාන් සංජීව