මෙවර පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ ආගමික වැඩසටහනක් පසුගියදා සීනිගමදී සංවිධානය කර තිබිණි.

IMG_9438 IMG_9459