( රුක්මන් රත්නායක)

 කිරිදිඔය ඉහළ පෝෂිත  ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලෙනා මහ වැසි හේතුවෙන් ,ලුණුගම්වෙහෙර ජලාශයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් තිබේ.

 ඒ හේතුවෙන්   ජලාශයේ වාන් දොරටු 6 ම,විවෘත  කළ බව තිස්සමහාරාම  වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු අමිල ශිරන්ත  මහතා සඳහන් කළේය.