ඒකාබද්ධ  රැකියා  විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ  සංගමයේ  විරෝධතා පාගමන කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටින් අද (10) ආරම්භ කෙරිණි.

පාගමන  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතය.

ඡායාරූප -  චතුර එස් .කොඩිකාර