මෙරට  මහවැලි  කලාපවල සිටින වයස අවුරුදු 18-30ත් අතර තරුණ තරුණියන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය එක්ව  වෘත්තිය  පුහුණු  ශිෂ්‍යත්ව පරිනැමීම හා ඒ පිලිබඳව අවබෝධතා  ගිවිසුම් අත්සන්  කිරීම කොළඹ මහවැලි  කේන්ද්‍රයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී  අද (14)  සිදුකෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය වීරකමාර දිසානායක මහතා , ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ  අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්   සරත්චන්ද්‍ර විතාන ,ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ

අධ්‍යක්ෂක නීතිඥ රවී ජයවර්ධන යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ.

ඡායාරූප - චතුර එස් .කොඩිකාර