(රංජිත් රාජපක්ෂ)  

ජාතික ජල ජිවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය එක්ව මවුස්සාකැලේ ජලාශයට මිරිදිය ඉස්සන්  260,000ක් අද (07) මුදා හරිනු ලැබීය.

මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ධීවරයන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ දැමීමටත්, වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ දැමීමටත්, වතුකරයේ ජනතාවට  අඩු මිලකට ඉස්සන් ලබාදීමේ අරමුණින් මෙසේ මවුස්සාකැලේ ජලාශයට ඉස්සන් මුදා හැර ඇත.

ජාතික ජල ජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යයාලය යටතේ පාලනය වන කහදමෝදර මිරිදිය ඉස්සන් අභිජනන කරන ලද ඉස්සන් මෙසේ ජලාශයට මුදා හැර තිෙබ්.

ජලාශයට මුදා හැරි ඉස්සන් පැටවුන් වසරක් වැනි කාලයක් තුළ ග්‍රෑම් 500 සිට ග්‍රෑම් 750 දක්වා වැඩෙන බවත්, මිරිදිය ඉස්සන් කිලෝවක් රු 1500 වැනි මිලකට මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ධිවර කර්මාන්තයේ නියැලි සිටින ධිවරයන් අලෙවි කරන බවත් ජාතික ජල ජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යාලයේ ව්‍යපෘති භාර නිලධාරින් බුද්ධික කුෂාන් මහතා කීය.